دوره توسعه فردی اندیشکده یکتا به زودی آغاز خواهد شد...